.

با استفاده از کیف پول، مشتری شما می تواند بجای استفاده از شماره کارت درحین خرید، از شماره موبایل خود استفاده نماید و دیگر نیاز به حفظ واستفاده از شماره کارت و رمز دوم نیست و کار پرداخت وجه با استفاده از شماره موبایل و یک کلمه عبور انجام می شود. در این روش میزان فروش محصول پذیرنده چند برابر شده و خطاهای بانکی مانند خطای در دسترس نبودن بانک صادرکننده کارت وجود ندارد.